«

»

Εκτύπωσέ το Άρθρο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ:
. Ανωτάτη
. Μέση
. Κατωτέρα ή Στοιχειώδη
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
. Γεωργικές σχολές
. Εμπορικές σχολές
. Σχολές τεχνών και επαγγελμάτων

ΠΡΟΚΕΚΤΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Κάθε επαγγελματική σχολή, αναλόγως της βαθμίδας στην οποία ανήκει, προϋποθέτει για κάθε εισαγόμενο μαθητή ορισμένο βαθμό προκεκτημένης γενικής μόρφωσης, συνήθως δε και ορισμένο όριο ηλικίας.
Προκειμένου περί σχολών κατωτέρας ή στοιχειώδους βαθμίδας, απαιτείται, για την εισαγωγή απολυτήριο εξαταξίου δημοτικού σχολείου και ηλικία 13 ετών συμπληρωμένων.
Για τους τυχόν μη πληρούντες τους όρους αυτούς, προστίθεται, σε μερικά σχολεία, και μια τάξη ετήσια, προπαρασκευαστικού χαρακτήρα.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
α) Ειδικές επαγγελματικές σχολές
β) Σχολεία συμπληρωματικής επαγγελματικής μόρφωσης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Σε κάθε σχολή της κατηγορίας αυτής κάθε μαθητής υποχρεούται να φοιτά όλες τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας.
Επίσης να πληρώνει ορισμένο ποσόν διδάκτρων κατά εξάμηνο και μερικά άλλα μικρά ποσά, ως δικαίωμα εγγραφής ή άλλης «τινός φύσεως».
Υπό ορισμένους όρους είναι δυνατή η ολική ή μερική απαλλαγή από την πληρωμή των διδάκτρων «ενίων απόρων, χρηστών και ικανοποιητικής επιδόσεως μαθητών».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Σε ορισμένες σχολές καθιερώθηκε η εισαγωγή ορισμένου αριθμού νέων μαθητών. Το μέτρο αυτό αποβλέπει:
α) στην εξασφάλιση απρόσκοπτης και καρποφόρας διδασκαλίας, δια της αποφυγής υπέρμετρου αριθμού μαθητών,
β) την αποφυγή δημιουργίας υπερβολικού αριθμού τεχνιτών ή επαγγελματιών, ανώτερου εκείνου των υφισταμένων αναγκών της κοινωνίας.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ
Τα σχολεία αυτά ανήκουν στην κατώτερη ή στοιχειώδη βαθμίδα. Έχουν προορισμό να παρέχουν στους νέους, αμφοτέρων των φύλων, που ασχολούνται ήδη σε επαγγελματικές ή τεχνικές εργασίες, σε καταστήματα ή εργαστήρια, με την ιδιότητα του εργάτη ή τεχνίτη ή κατωτέρου υπαλλήλου, την ευκαιρία προς συμπλήρωση της γενικής και τεχνικής ή επαγγελματικής μόρφωσής τους.
Δεν πρέπει όμως να παρακωλύεται η άσκηση του αντίστοιχου βιοποριστικού επαγγέλματός τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη φοίτηση των μαθητών κατά εσπερινές ώρες, αμέσως μετά την διακοπή της ημερήσιας ασχολίας τους.
Οι ώρες φοίτησης είναι συνήθως από 7 έως 9 μ.μ. κατά την χειμερινή περίοδο και 8-10 μ.μ. κατά την θερινή περίοδο.
Το προαναφερθέν ωράριο, που επικρατούσε εδώ και 50 χρόνια, εγκαταλείφθηκε, ως επιζήμιο και ακατάλληλο, για τους εξής λόγους:
α) διότι οι νεαροί αυτοί υπάλληλοι και μαθητευόμενοι κατά τις εσπερινές ώρες, που είναι καταπονημένοι από την ημερήσια απασχόλησή τους, εξαναγκαζόμενοι προς παρακολούθηση διδασκαλίας εκτίθενται στους αναπόφευκτους κινδύνους λόγω υπερκόπωσης,
β) διότι κατά τις εσπερινές ώρες δεν είναι εφικτή η προσήκουσα πρακτική τους εξάσκηση στην αντίστοιχη τέχνη ή επαγγελματική ειδικότητα.
Όπου έχει εγκαταλειφθεί το σύστημα της εσπερινής διδασκαλίας, εκεί τα σχολεία αυτά λειτουργούν σε καιρό ημέρας συνεχώς οπότε έχουν αποβεί ημερήσια.

ΠΩΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΕΓΙΝΑΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθε μαθητευόμενος, αντί να φοιτά επί 2 ώρες εσπερινές κατά τις πέντε πρώτες εργάσιμες μέρες της εβδομάδας (το Σάββατο αφήνεται συνήθως ελεύθερο), δηλαδή 10 ώρες εβδομαδιαίως,
τώρα είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται ή
α) επί 8-10 ώρες κάθε εβδομάδα, αλλά τοποθετούμενες εντός μιας εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας, ή
β) οι 8-10 αυτές ώρες γίνονται σε δυο ημιήμερα, ένα πρωί και ένα απόγευμα ανά 4 ή 5 ώρες, ενώ το υπόλοιπο διάστημα αυτών των δύο ημερών να ασχολείται με το βιοποριστικό του επάγγελμα.
Ο εργοδότης υποχρεούται δια νόμου να επιτρέπει στον νεαρό εργάτη ή υπάλληλο του, να φοιτά στο αντίστοιχο σχολείο, άνευ περικοπής οιουδήποτε μισθού ή ημερομισθίου.
Η διάρκεια σπουδών στα προαναφερόμενα σχολεία είναι συνήθως 3 έτη, και αντιστοιχούν , κατά το πλείστον, στις ηλικίες 16, 17 και 18 ετών.
Τις δαπάνες σύστασης, συντήρησης και λειτουργίας τέτοιων σχολείων παρέχουν:
. οι εξυπηρετούμενες επαγγελματικές οργανώσεις
. τα επιμελητήρια
. οι δήμοι
. οι κοινότητες
Το κράτος απλώς εποπτεύει και καθοδηγεί.
Τα σχολεία αυτά συντηρούνται με δαπάνες αναλόγων οργανώσεων ή κληροδοτημάτων ή άλλων νομικών προσώπων και με επιχορηγήσεις ετήσιες του κράτους ή κοινοτήτων είτε από συνδρομές διαφόρων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α) πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
β) πτυχιούχοι μέσων τεχνικών ή επαγγελματικών σχολών
γ) άτομα που από την πράξη συγκεντρώνουν επαρκή γενική και τεχνική κατάρτιση, συνδυασμένη με μακρά ευδόκιμη τεχνική ή επαγγελματική δράση

ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Ένα μόνο ίδρυμα το

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Είναι κρατικό ίδρυμα και υπάγεται στο υπουργείο Συγκοινωνίας.
Ειδικότητες:
. πολιτικών μηχανικών
. αρχιτεκτόνων
. μηχανολόγων
. ηλεκτρολόγων,
. χημικών μηχανικών
. τοπογράφων μηχανικών

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
. Συγκοινωνίας
. Εθνικής Οικονομίας
. Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
. Υπουργείο Ναυτικών
. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
. Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
. Επαγγελματικά σχολεία θηλέων
. Τεχνικά σχολεία αρρένων
. Τεχνικά σχολεία μικτά
. Εσπερινές βιοτεχνικές σχολές θηλέων

ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
. Μέσα τεχνικά σχολεία ανήκοντα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
. Εθνικά ορφανοτροφεία θηλέων με επαγγελματική εκπαίδευση
. Εθνικά ορφανοτροφεία αρρένων παρέχοντα και τεχνική μόρφωση
. Ιδιωτικά ορφανοτροφεία θηλέων παρέχοντα και τεχνική μόρφωση
. Ιδιωτικά ορφανοτροφεία αρρένων παρέχοντα και τεχνική μόρφωση
. Σχολικά ιδρύματα παρέχοντα επαγγελματική μόρφωση υγειονομικού χαρακτήρα

ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
. Σχολεία παρέχοντα μόρφωση ναυτιλιακή
. Εσπερινές σχολές μηχανουργών

ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
. Βιοτεχνικά σχολεία κρατουμένων ανηλίκων

ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
. Επαγγελματικές σχολές καλών τεχνών
. Σχολή του εθνικού θεάτρου
. Σχολεία θηλέων οικοκυρικής και βιοτεχνικής μόρφωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΗΛΕΩΝ
Είναι σχολεία ιδιοσυντήρητα. Η φοίτηση είναι ημερησία και τριετής.
1) «Κεντρική ελληνική σχολή χειροτεχνημάτων», στην Αθήνα
2) Τα τρία παραρτήματα της προηγούμενης σχολής στην Αίγινα, Ύδρα και Σπέτσες
3) «Οικοκυρική σχολή», στην Αθήνα, της «Ένωσης των Ελληνίδων», διδάσκουσα ραπτική και κοπτική ασπρορούχων, γυναικείων φορεμάτων κατασκευή γυναικείων πίλων, ανθοποιία, μαγειρική κλπ.
4) «Επαγγελματική σχολή θηλέων», στον Πειραιά του ασύλου «Άγιος Σπυρίδων», διδάσκουσα χειροτεχνεία, ραπτική ασπρορούχων, φορεμάτων υφαντική κλπ.
5) «Οικοκυρική σχολή», στην Τεγέα αρκαδίας, του «Τεγεατικού Συνδέσμου», διδάσκουσα ραπτική ασπρορούχων, φορεμάτων, χειροτεχνήματα και οικοκυρική
6) «Επαγγελματική σχολή θηλέων», στο Λεβίδι Αρκαδίας, διδάσκουσα υφαντουργική
7) «Υφαντουργική σχολή», στα Σέρβια της Κοζάνης, του εκεί συλλόγου Κυριών «Αναγέννησις»
8) «Σχολή χειροτεχνίας και υφαντουργίας», του συλλόγου
κυριών, διδάσκουσα τους αντίστοιχους κλάδους και απασχολούσα βιοποριστικώς άπορες γυναίκες και νεανίδες
9) «Μαυρογένειος επαγγελματική σχολή», στο Βαθύ της Σάμου, διδάσκουσα υφαντουργεία και ταπητουργεία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Είναι τριετούς φοίτησης. Μερικές έχουν και ένα έτος σπουδών ή εξάμηνο, προπαρασκευαστικό σπουδών και προσανατολισμού. Στην πρώτη τάξη εισάγονται κατόπιν εισιτηρίου διαγωνισμού με απολυτήριο γυμνασίου. Είναι ιδιοσυντήρητα, μέσης ή κατώτερης βαθμίδας και ημερήσια.
Μερικά εξ αυτών είναι από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως ισότιμα προς δημόσια ομοειδή. Η αναγνώριση αυτή συνεπάγεται δικαιώματα δημοσίου υπαλλήλου στους τακτικούς καθηγητές και δασκάλους αυτών των σχολείων.

ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ:
1) «Σιβιτανίδειος σχολή τεχνών και επαγγελμάτων», στην Αθήνα, συντηρούμενη εκ των πόρων του κληροδοτήματος των αδελφών Σιβιτανίδου. Είναι μέσης βαθμίδος, αναγνωρισμένη και ισότιμη προς τις δημόσιες και διοικείται από διοικητικό συμβούλιο συγκροτούμενο κατά τις διατάξεις του σχετικού νόμου που διέπει την σχολή αυτή.
Ειδικότητες:
μηχανοτεχνίας,
ηλεκτροτεχνίας,
λιθοδομικής,
ξυλοδομικής,
γραφικών και διακοσμητικών επαγγελμάτων,
πλαστικής και γλυπτικής,
χαρακτικής μετάλλων,
μεταλλοπλαστικής και κεραμευτική.
2) «Επαγγελματική δημοσιογραφική σχολή», της «Ενώσεως των Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων», στην Αθήνα, προσωρινώς αργούσα.
3) «Σεβαστοπούλειος σχολή εργατών», στην Αθήνα, συντηρούμενη εκ των πόρων του οικείου κληροδοτήματος. Έχει προορισμό «να προπαρασκευάζει απόρους και χρηστούς νέους, απολελυμένους εκ του δημοτικού σχολείου, επί 3 έτη, δια την μετέπειτα άσκησιν διαφόρων τεχνικών επαγγελμάτων».
Ειδικότητες:
ξυλουργική
σιδηρουργική
ηλεκτροτεχνική
σχεδιαστική
πλαστική
ωρολογοποιία στοιχειώδη κλπ.
4) «Επαγγελματική σχολή επιπλοποιίας», στη Σκύρο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΙΚΤΑ
Είναι ημερήσια και ιδιοσυντήρητα. Εισάγονται σ’ αυτά απόφοιτοι δημοτικού σχολείου.
1) «Δημόσια Παπαστράτειος επαγγελματική σχολή παιγνιδίων και διακοσμητικής», στην Αθήνα (συνοικισμός Υμηττού). Διαθέτει καλώς συγκροτημένα εργαστήρια, ανταποκρινόμενα στις διδασκόμενες ειδικότητες (κατασκευή παιχνιδιών από ξύλο, χαρτί, ύφασμα, μέταλλο, και διακοσμήσεις επί διαφόρων υλικών, ιδίως υφάσματος, δέρματος, μετάλλου κλπ.).
Προς τούτο συνέβαλε τα μέγιστα και διαρκώς συντρέχει ο βιομηχανικός οίκος των αδελφών Παπαστράτου, ο οποίος μέχρι τώρα έχει διαθέσει για το διδακτήριο και τα εργαστήρια περί τα 2,5 εκατομμύρια δραχμές. Υπέρ του ίδιου σκοπού είχε καταθέσει αρχικώς και η επιτροπή αποκατάστασης προσφύγων μισό εκατομμύριο δραχμές.
3) «Βαλλιάνειος επαγγελματική σχολή», στο Ληξούρι, συντηρούμενη από τους πόρους του Βαλλιανείου κληροδοτήματος. Λειτουργεί σε ιδιόκτητο μέγαρο και περιλαμβάνει άρτια εργαστήρια που ανταποκρίνονται προς τις διδασκόμενες ειδικότητες (ηλεκτροτεχνία, σχεδιαστική οικοδομών, βιβλιοδετική και υφαντουργική). Η σχολή διατηρεί και οικοτροφείο απόρων μαθητών.
4) «Επαγγελματική σχολή ραπτών και ραπτριών», στην Αθήνα, ιδρυθείσα το 1934 το «Σωματείο των ραπτών» και συντηρούμενη από αυτό, με ετήσια επιχορήγηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η φοίτηση είναι τριετής.
ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ανήκουν στην κατώτερη βαθμίδα και εξυπηρετούν τις μορφωτικές ανάγκες νέων και νεανίδων, που ασχολούνται παράλληλα σε διάφορα βιοποριστικά επαγγέλματα. Επιδιώκουν την συμπλήρωση της γενικής και τεχνικής μόρφωσής τους.
ΤΕΤΟΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΘΗΛΕΩΝ
στην σειρά αυτή ανήκουν:
1) «Διπλάρειος σχολή θηλέων», στην Αθήνα, συντηρούμενη από κληροδότημα. Λειτουργεί ως ειδική σχολή της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας και στο κατάστημα αυτής. Η διδασκαλία παρέχεται δωρεάν. Ειδικότητες: ραπτική ασπρορρούχων, κοπτική και ραπτική γυναικείων φορεμάτων, κατασκευή γυναικείων πίλων, κεντήματα κλπ.
2) «Εσπεριναι σχολαί» αρρένων, στην Αθήνα, της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας, δημιουργηθείσα από τον καθηγητή του πανεπιστημίου Κυπάρισσο Στέφανο. Η διδασκαλία παρέχεται δωρεάν και περιλαμβάνει 34 ειδικότητες όπως επιπλοποιία, οικοδομική, διακοσμιτική, μηχανουργική, ηλεκτροτεχνία κλπ.
3) «Εσπερινή σχολή μηχανουργών», στον Πειραιά, του Συλλόγου Επιστημόνων Μηχανικών, ιδιοσυντήρητη.
4) «Τριάντειος επαγγελματική σχολή», στην Πάτρα, συντηρούμενη από κληροδότημα του Ανδρ. Τριάντη. Διδάσκει δωρεάν τις ειδικότητες μηχανολογία, ηλεκτροτεχνία, ξυλογλυπτική, σχεδιαστική, πλαστική κλπ.
5) «Εσπερινή βιοτεχνική και εσπερινή σχολή», στην Τρίπολη, διδάσκουσα: οικοδομική, ξυλουργική, σχεδίαση κλπ.
6) «Εσπερινή επαγγελματική σχολή μηχανικών», στον Βόλο, του επαγγελματικού επιμελητηρίου Βόλου. Διδάσκει: μηχανολογία, σχεδίαση κλπ.
7) «Νυκτερινή βιοτεχνική και καλλιτεχνική σχολή», στην Κέρκυρα, του Καλλιτεχνικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Κέρκυρας. Διδάσκει: ζωγραφική, πλαστική, σχεδίαση, γλυπτική, αρχιτεκτονική, διακοσμητική κλπ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΗΛΕΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗ
Είναι κατώτερης βαθμίδας.
1) Ηρακλείου Κρήτης, διδάσκων: χειροτεχνία, ραπτική και υφαντική
2) Ιωαννίνων, διδάσκων: χειροτεχνία, ραπτική, υφαντική, ταπητουργική, καλτσοπλεκτική, χρυσοποικιλτική και σειριτοποιία.
3) Καβάλλας, διδάσκων: χειροτεχνία, ραπτική και πλεκτική.
4) Κοζάνης, διδάσκων: χειροτεχνία, ραπτική και υφαντουργική.
5) Λαρίσης, διδάσκων: χειροτεχνία, ραπτική και καλτσοπλεκτική.
6) Ξάνθης, διδάσκων: χειροτεχνήματα, ραπτική, πλεκτική και ταπητουργεία.
7) Πάτρας, διδάσκων: χειροτεχνία, ραπτική και καλτσοπλεκτική.
8 ) Σερρών, διδάσκων: χειροτεχνία, ραπτική, καλτσοπλεκτική και ταπητουργία.
9) Φιλιατρών, διδάσκων: υφαντουργία και ταπητουργία.
10) «Μιχάλειον» Χίου, διδάσκων: ραπτική.
11) Δράμας, διδάσκων: χειροτεχνία, ραπτική και ταπητουργία.

ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΌΡΦΩΣΗ
Είναι ημερήσια και κατώτερης βαθμίδας. 1) Κόνιτσας, διδάσκων: ξυλουργική, υποδηματοποιία και ραπτική.
2) Νεάπολης Λασιθίου, διδάσκων: ξυλουργική, υποδηματοποιία και ραπτική.
3) Μυτιλήνης, διδάσκων: ξυλουργική, υποδηματοποιία, ραπτική, τυπογραφία και ηλεκτρολογία.
4) Σερβίων Κοζάνης, διδάσκων: ξυλουργική, υποδηματοποιία και ραπτική.
5) Φιλιατών Ιωαννίνων, διδάσκων: επιπλοποιία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΌΡΦΩΣΗ
1) «Αμαλίειον Ορφανοτροφείον Θηλέων», στην Αθήνα, διδάσκων: χειροτεχνεία, ραπτική, πιλοποιία κλπ.
2) «Χατζηκυριάκειον Ορφανοτροφείον Θηλέων», στον Πειραιά, διδάσκων: ραπτική ασπροπούχων κλπ.
3) «Άγιος Ανδρέας», στην Αθήνα (Ν. Σμύρνη), διδάσκων: οικοκυρικά, στοιχεία λογιστικής, υγιεινής, νοσηλευτικής, κοπτική και ραπτική ασπρορρούχων και φορεμάτων γυναικείων, επιδιόρθωση αυτών, χειροτεχνία, διακοσμητική και πλεκτική, πιλοποιία κλπ.
4) «Εθνική στέγη», στην Αθήνα (Καλλιθέα), διδάσκων: οικοκυρικά και διατηρών «Διδασκαλείον οικοκυρικής».
5) «Διεθνής σύνδεσμος γυναικών», στην Αθήνα, παρέχων ανωτέρα βιοτεχνική, καλλιτεχνική ή επιστημονική μόρφωση.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΌΡΦΩΣΗ
1) «Ορφανοτροφείο Γ. και Αικατ. Χατζηκώνστα», διδάσκων: ξυλουργική, υποδηματοποιία, ραπτική, σιδηρουργία κλπ.
2) Ιωαννίνων, του Γεωργ. Σταύρου, διδάσκων:ξυλουργική, σιδηρουργία, ραπτική κλπ.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΙΔΡΎΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1) «Σχολή αδελφών επισκεπτριών», στην Αθήνα, ιδρυθείσα το 1930 από το υπουργείο Υγιεινής.
2) «Σχολή νοσοκόμων», στην Αθήνα, λειτουργούσα στο κατάστημα του «Ερυθρού σταυρού».
3) «Σχολή νοσοκόμων», του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός», στην Αθήνα.
4) «Δημοσία μαιευτική σχολή», στην Αθήνα, λειτουργούσα στο Δημόσιο Μαιευτήριο (του πανεπιστημίου).
5) «Μαιευτική σχολή», στην Αθήνα, του μαιευτηρίου «Μαρίκα Ηλιάδου), του ανεγερθέντος με δαπάνες της Έλενας Ελ. Βενιζέλου.
6) «Υγειονομική σχολή», στην Αθήνα, η οποία μεριμνά και για την μόρφωση υγειονομικών εποπτών.
7) «Φροντιστήριον απολυμαντών», που λειτουργεί εκτάκτως και κατά περιόδους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΉ
1) «Σχολή εμπορικής ναυτιλίας», στην Ύδρα, για εκπαίδευση εμποροπλοιάρχων. Συστάθηκε από την κοινότητα Ύδρας αλλά κατόπιν κατέστη δημόσια. . Διατηρεί οικοτροφείο και είναι τετραετούς φοίτησης.
ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ
1) «Νυκτερινή σχολή μηχανικών», στον Πειραιά, του Πειραϊκού Συνδέσμου, λειτουργούσα σε ιδιόκτητο μέγαρο.
2) Νυκτερινή σχολή μηχανικών, στον Πειραιά, του εκπαιδευτικού συνδέσμου βιομηχάνων και βιοτεχνών «Ο Προμηθεύς».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1) «Ανωτάτη σχολή καλών τεχνών», στην Αθήνα, που λειτουργεί στο κατάστημα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Ειδικότητες: ζωγραφική, λιθογραφία γλυπτική, χαρακτική (ξυλογραφία, λιθογραφία, χαλκογραφία κλπ.)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα έτος προπαρασκευαστικών σπουδών και 4 έτη ειδικών σπουδών. Μετά την διάνυση της προπαρασκευαστικής τάξης, ο μαθητής υφίσταται αυστηρή δοκιμασία και εάν επιτύχει κατατάσσεται οριστικά στην ειδικότητα που διάλεξε.
Εάν αποτύχει ξαναπαρακολουθεί την προπαρασκευαστική τάξη. Σε περίπτωση που αποτύχει και πάλι, αποκλείεται των περαιτέρω σπουδών, ως στερούμενος της αναγκαίας καλλιτεχνικής δυνάμεως.
Στους πτυχιούχους επιτρέπεται και περαιτέρω απασχόληση στα εργαστήρια της σχολής, χάριν τελειοποίησης ή χάριν ειδίκευσης σε άλλο συγγενή κάδο. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μέχρι το 28ο έτος ηλικίας
2) «Ωδείο Αθηνών», ιδρυθέν το 1871. Γενικός σκοπός είναι η διδασκαλεία της μουσικής και δραματικής τέχνης. Ειδικότερος σκοπός είναι η μόρφωση επαγγελματιών των εξής κλάδων: μουσικών εκτελεστών, αοιδών, συνθετών, μουσικοδιδασκάλων, διευθυντών ορχήστρας, φιλαρμονικών και χορωδιών, υποκριτών για το μελόδραμα και το δράμα, διευθυντών εκκλησιαστικών
χορών, ιεροψαλτών και χορωδών.

Προς τον σκοπό αυτό περιλαμβάνει έξι ειδικές σχολές:
α) θεωρητικών μαθημάτων
β) οργανικής μουσικής
γ) μονωδίας και μελοδραματικής
δ) δραματικής
ε) βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής
στ) λαϊκής χορωδίας και πνευστών οργάνων
Η διδασκαλία γίνεται επί πληρωμή διδάκτρων.

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΩΔΕΙΑ
3) Δημόσιο Ωδείο Θεσσαλονίκης
4) Ωδείο του Πειραϊκού Συνδέσμου
5) Εθνικό Ωδείο, στην Αθήνα
6) Ελληνικό Ωδείο >> >>
7) Μουσικό λύκειο >> >>
8) Ελληνική μανδολινάτα >>
9) Ελληνική χορωδία >>
10) Χορωδία Αθηνών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΗΛΕΩΝ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΌΡΦΩΣΗΣ
Είναι μέσης και κατώτερης βαθμίδας
1) «Χαροκόπειον», στην Αθήνα (Καλλιθέα). Λειτουργεί με τους πόρους του οικείου κληροδοτήματος και κρατικής επιχορήγησης και είναι τριετούς φοίτησης.
2) Οικοκυρική σχολή Ζαγοράς, διτάξια.
3) Οικοκυρική σχολή Τσαγκαράδας, διτάξια.
4) Πρακτική σχολή θηλέων Φλωρίνης, συντηρούμενη από το «Σύλλογο προς διάδοση των ελληνικών γραμμάτων», των Αθηνών, διδάσκουσα:
οικιακή οικονομία,
κοπτική και ραπτική,
υφαντική και ταπητουργεία,
ελεύθερο και διακοσμητικό σχέδιο,
χειροτεχνία,
ανθοκομία, λαχανοκομία, δενδροκομία, αμπελουργία,
ζωοτεχνία, πτηνοτροφία, σηροτροφία,
γαλακτοκομία, βουτυροκομία και τυροκομία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Τα ιδρύματα αυτά αποβλέπουν στην ηθική διάπλαση των κρατουμένων ανηλίκων και την ειδίκευση αυτών σε διάφορα βιοποριστικά τεχνικά επαγγέλματα.
1) Εμπειρίκειον άσυλον ανηλίκων κορασίων, «Αναμορφωτικό σχολείο». Λειτουργεί σε δικό του κτίριο, που έγινε από το σχετικό εμπειρίκιο κληροδότημα. Περιθάλπει και μορφώνει κορίτσια άπορα και εγκαταλειμμένα. Περιλαμβάνει αφ’ ενός μεν δημοτικό σχολείο πλήρες για κορίτσια μικρότερης ηλικίας, αγράμματα ή ατελούς μόρφωσης, αφ’ ετέρου δε εργαστήρια προς διδασκαλεία και άσκηση τεχνικών ειδικοτήτων, όπως κοπτική ραπτική ασπρορρούχων και φορεμάτων γυναικείων, κατασκευής ανδρικών υποκαμίσων, χειροτεχνίας κεντημάτων, καλαθοπλεκτικής κλπ.
2) Εμπειρίκειον άσυλον ανηλίκων αρρένων, «Αναμορφωτική σχολή». Λειτουργεί σε δικό του ακίνητο και αναγέρθηκε από το εμπειρίκειο κληροδότημα, όπως και το προηγούμενο. Διδασκόμενες τεχνικές ειδικότητες: σιδηρουργία και μηχανολογικά, ξυλουργική και υποδηματοποιία. Οι κρατούμενοι νέοι είναι ημιελεύθεροι, δηλαδή επιτρέπεται στους μισούς απ’ αυτούς να εξέρχονται από το άσυλο, την ημέρα, και να απασχολούνται με ημερομίσθιο, σε εργαστήρια και καταστήματα της πόλης ως εργάτες ή και ως μαθητευόμενοι.
3) Σχολή φυλακών Αβέρωφ, στην Αθήνα, για άρρενες ανηλίκους. Λειτουργεί σε ιδιόκτητο ακίνητο που αναγέρθηκε από το σχετικό κληροδότημα Αβέρωφ. Διδάσκονται μαθήματα γενικής μόρφωσης αλλά και τεχνικής. Ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων: σιδηρουργική, ξυλουργική, υποδηματοποιία, τυπογραφία, βιβλιοδετική και αρτοποιία.
Με βάση την παρούσα εργασία είναι σχετικά εύκολο να σημειωθούν παρατηρήσεις, γενικού αλλά και στατιστικού ενδιαφέροντος, σε ότι αφορά στην γενεαλογία της Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης στην χώρα της Ελλάδος.
Παρατηρήσεις του είδους:
. σε ποια μέρη της χώρας ιδρύονταν οι σχολές αυτές;
. ποιες ήταν οι ειδικότητες;
. ποιοι παρείχαν τα αναγκαία χρήματα;
. πόσες σχολές αυτοδιοικούνταν και σε ποιο βαθμό;
. ποιο ήταν το ενδιαφέρον και η συμμετοχή της πολιτείας;
. Ποια ήταν η αναλογία του ενδιαφέροντος απέναντι στα δύο φύλα;

Πάντως ένα συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε εντελώς αβασάνιστα:

ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΣ Η ΧΩΡΑ ΑΥΤΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΝ ΘΑ ΗΤΑΝ «ΓΙΑ ΚΛΑΜΜΑΤΑ»
Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΦΙΒΑΛΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΛΕΓΕΤΑΙ
«ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟ
ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΤΟΤΕ ΛΕΓΟΝΤΑΙ:
«Εμπειρίκειον», «Χαροκόπειον», «Χατζηκυριάκειον», «Μιχάλειον», «Τριάντειος», κ.ά. κλπ.

ΕΑΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΓΑΖΕΙ ΜΑΤΙ»
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΔΕΝ ΧΡΗΖΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ;

Βιβλιογραφία: «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεια»

Βασδέκης Ν. Σταύρος
Μαυροκορδάτου 31
62100 Σέρρες
τηλ. 23210-52462

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παρόντος
χωρίς την άδεια του συγγραφέα.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://athriskos.gr/740/

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

:bye: 
more...